DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Forretningsbetingelser

RMG-Inspektion A/S forpligter sig til

  • At levere inspektion i overensstemmelse med RMG-Inspektion A/S kvalitetsledelsessystem godkendt af DANAK INSP Reg.nr. 9039 og sikre, at kunden har en ajourført inspektionsrapport for brandsikringsanlæggets tilstand på inspektionstidspunktet.
  • At inspektionsmaterialet kun udleveres til kunden samt relevante offentlige myndigheder.
  • At behandle alle oplysninger og informationer som fortrolige og opbevare sådanne på betryggende måde.

Klagevejledning

Klager over RMG-Inspektion A/S inspektionsarbejde skal fremsættes skriftligt og behandles i overensstemmelse med RMG-Inspektion A/S kvalitetsledelsessystem godkendt af DANAK INSP Reg.nr. 9039. Proceduren for klagevejledning kan til enhver tid udleveres. Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt hermed.

Enhver tvist, som måtte opstå i tilknytning til nærværende aftale, skal søges løst i mindelighed.

Tvister der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter reglerne for behandling af sager ved Voldgift i Danmark Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

I tilfælde af fejl, som kan henføres til en af vores inspektioner, er vi ansvarlige efter dansk rets almindelige regler for fejl og forsømmelser med nedenstående modifikationer:

  • Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
  • Vi hæfter kun for så stor en del af inspektionskundens tab, som svarer til den del af en skyld, som objektivt kan tillægges os, idet vores ansvar i henhold til ABR18 § 50, er begrænset til 2 gange det aftalte honorar, dog mindst 2,5 mio. kr.